Policy för integritet och dataskydd

Planevo Industri AB (benämns vidare Företaget) värnar om personlig integritet och dataskydd.
I samstämmighet med GDPR, Dataskyddsförordningen (EU 2016/279) beskrivs i denna dataskyddspolicy hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter som samlas in och behandlas

Företaget samlar i första hand in personuppgifter direkt från dig som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du blir anställd, gör förfrågningar, lägger order, blir leverantör eller kommunicerar med oss via andra kanaler och för att samarbetet skall ske på bästa sätt.

I förekommande fall hämtas personuppgifter från andra källor så som myndigheter, via sökmotorer, cookies eller webbplatser. De personuppgifter som mestadels samlas in är namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Ändamål med behandling och rättslig grund

Företaget behandlar personuppgifter för ändamålet att administrera och upprätthålla kund- och leverantörsrelationer, leverera varor och tjänster, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster och kunna bedriva affärsverksamhet.

För dig som arbetar hos/åt Företaget används dina uppgifter för bland annat tillgodose din fysiska säkerhet men också för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser inom arbetsrätt

När vi behandlar personuppgifter för dess ändamål baseras det på rättslig grund så som att kunna fullgöra våra avtal, rättsliga förpliktelser och berättigade intressen för till exempel marknadsföring eller ett samtycke där du skriftligen godkänt att vi får behandla dina personuppgifter.

Lagringstid av personuppgifter

Personuppgifterna lagras så länge ändamålet kvarstår och så länge vi är skyldiga enligt lagstiftning.

Utdelning av personuppgifter

I de fall personuppgifter kan komma att delas med en tredje part, underleverantörer och samarbetspartners görs det via ingångna personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen.

I förekommande fall om överföring skall ske till tredje land görs det i enlighet med dataskyddsförordningen.

Företaget säljer inte personuppgifter vidare, distribuerar inte vidare eller på annat sätt gör personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Dina rättigheter och val

Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få en kopia av dessa. Du har rätt till att få felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv korrigerade.

Om personuppgifternas ändamål inte längre kvarstår och vi inte enligt lagstiftning är skyldiga att behandla personuppgifterna har du rätt att få dina uppgifter raderade eller begränsa behandlingen av dem.

Du har i vissa fall rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till annan personuppgifts-ansvarig, dataportabilitet. Om en personuppgiftsincident skett gällande dina personuppgifter har du rätt att få information om detta.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta oss. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på hur vi behandlrar dina personuppgifter.


Planevo Industri AB, org.nr. 559255-4967